KeizoUshioOushiZokeiHexagonalSVSTTalbingoPhotoGrant-Hardwick1